biuro@jablotech.pl  +48 571 510 667+48 502 078 703+48 500 117 611
  Rejestracja     Logowanie

Program lojalnościowy regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NA PLATFORMIE WWW.B2B.JABLOTECH.PL

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem Programu”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym, adresowanym do klientów Platformy Zakupowej www.b2b.jablotech.pl . Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów przyznawanych w związku z zakupem produktów. 
 2. Program realizowany jest od dnia 3 kwietnia 2023 roku do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 14 dniowym  wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji zamieszczonych na stronie internetowej Organizatora – www.b2b.jablotech.pl .
 3. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej www.b2b.jablotech.pl 
 4. Dokonanie zakupu za pomocą zebranych punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 5. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: biuro@jablotech.pl 

 

2. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE PROGRAMU

 

 1. Uczestnik – osoba prawna lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji niskoprądowych sklasyfikowana w systemach sprzedażowych organizatora jako "Instalator Systemów Alarmowych", która dokonuje zakupów produktów na platformie www.b2b.jablotech.pl .
 2. Organizator – organizatorem Programu jest Jablotech Arkadiusz Bołoz z siedzibą w Poznaniu, ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 14, NIP: 9720044792, REGON: 634185603. Zwany dalej Jablotech.
 3. Program – program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Indywidualny Numer Uczestnika Programu – indywidualnie oznaczony numer nadany każdemu Uczestnikowi Programu w momencie rejestracji jego danych do systemu firmy Jablotech Arkadiusz Bołoz.
 5. Konto Uczestnika Programu – indywidualne konto Uczestnika, na którym rejestrowane są punkty zgromadzone przez Uczestnika Programu na platformie www.b2b.jablotech.pl
 6. Materiały Informacyjne Programu – elektroniczne (w szczególności strona internetowa z Regulaminem Programu oraz mailingi) zawierające opis zasad funkcjonowania Programu oraz informacje na temat aktualizacji tych zasad.
 7. Katalog Nagród – zestawienie towarów i usług (Nagrody Programu) oferowanych w ramach Programu w zamian za zgromadzone przez Uczestnika Programu punkty. Katalog Nagród obowiązuje od dnia wskazanego w jego treści. Z tą datą traci ważność poprzedni Katalog Nagród. Aktualny Katalog Nagród znajduje się na stronie internetowej Programu.
 8. Punkty – punkty przyznawane uczestnikowi za zakup produktów na platformie www.b2b.jablotech.pl  w momencie wystawienia dokumentu sprzedaży przyznawane są automatycznie na Koncie Uczestnika Programu (platforma www.b2b.jablotech.pl ). Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania punktów specjalnych za udział Uczestnika Programu w akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora.
 9. Termin Ważności Punktów – punkty są ważne 12 miesięcy od daty ich przyznania.
 10. Zamówienia Nagrody – następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w Materiałach Informacyjnych Programu, który Uczestnik wypełnia w oparciu o Katalog Nagród i przesyła do Organizatora Programu, celem wykorzystania zgromadzonych na platformie www.b2b.jablotech.pl punktów.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 

 1. Program jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
 3. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zakupów Produktów poprzez platformę www.b2b.jablotech.pl
 4. Program rozpoczyna się w dniu 3 kwietnia 2023 roku i będzie realizowany przez czas nieokreślony.
 5. Uczestnikami mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji niskoprądowych oraz spełniają warunki udziału w Programie.
 6. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik zobowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji.
 7. Uczestnikami nie mogą być osoby pozostające w stosunku pracy lub współpracownicy Jablotech.
 8. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu może skutkować pozbawieniem Uczestnika części lub całości uprawnień przysługujących mu z tytułu uczestnictwa w Programie, nie wyłączając możliwości wykluczenia z Programu.

 

4. ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU

 

 1. Ilość punktów które można otrzymać za zakup poszczególnych produktów określa Organizator Programu i są one przypisane i widoczne dla Uczestnika programu przy poszczególnych produktach na platformie www.b2b.jablotech.pl .
 2. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.
 3. Każdy Uczestnik ma możliwość po zalogowaniu się na platformie zakupowej www.b2b.jablotech.pl sprawdzić ilość uzyskanych punktów oraz uzyskać dostęp do katalogu nagród oraz może złożyć zamówienie na nagrodę.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego produktu.
 5. Poza zawieraniem umów sprzedaży produktów poprzez platformę zakupową www.b2b.jablotech.pl Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów – na warunkach wskazanych w danej akcji.
 6. Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika wydania nagrody, jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o zakończeniu Programu Lojalnościowego Uczestnik nie wykorzysta tych punktów na zamówienie nagrody.
 7. Uczestnik przystępuje do Programu dokonując zgłoszenia chęci współpracy hurtowej i rejestracji jego danych do systemu firmy Jablotech Arkadiusz Bołoz.
 8. W chwili rejestracji w bazie danych Programu Uczestnik otrzymuje indywidualny numer oraz Konto Uczestnika Programu na platformie www.b2b.jablotech.pl, na którym są rejestrowane punkty gromadzone przez Uczestnika oraz jest zapisywana historia jego uczestnictwa w Programie.
 9. Uczestnik gromadzi na swoim indywidualnym koncie punkty, które w każdej chwili może wymienić na Nagrody z obowiązującego w danym momencie Katalogu Nagród.
 10. Punkty w programie lojalnościowym zostaną naliczone pod warunkiem terminowego opłacania faktur. Fakturę zapłaconą do 5 dni po terminie płatności uznajemy za opłaconą w terminie.
 11. Klienci, którzy mają zaległości w płatnościach powyżej 25 dni mogą utracić zebrane punkty w programie lojalnościowym.
 12. W przypadku braku dostępności nagrody Organizator ma obowiązek poinformować Uczestnika o zaistniałej sytuacji.

 

5. PUNKTY

 

 1. Uczestnik gromadzi Punkty poprzez:
  • dokonywanie zakupów na platformie www.b2b.jablotech.pl 
  • uczestnictwo w akcjach promocyjnych, za które Organizator przyznaje Punkty Specjalne
 2. Punkty wynikające z zakupu produktów będą rejestrowane na platformie www.b2b.jablotech.pl .
 3. Prowadzone akcje promocyjne będą publikowane na platformie www.b2b.jablotech.pl. Na konto Uczestnika Programu mogą zostać dopisane dodatkowe punkty, po spełnieniu przez Uczestnika warunków akcji promocyjnych.
 4. Brak możliwości zwrotu towaru, za który zostały naliczone punkty, które zostały zrealizowane w formie nagrody.
 5. Klienci, którzy mają zaległości w płatnościach powyżej 25 dni zostaną wezwani (telefonicznie, SMS bądź mailowo) do uregulowania należności. W przypadku braku uregulowania należności w terminie 5 dni od daty wezwania organizator skasuje na koncie klienta zebrane punkty w programie lojalnościowym.

 

6. NAGRODY PROGRAMU

 

 1. Przyznanie Uczestnikowi nagrody bądź nagród w Programie Lojalnościowym i określenie ich rodzaju uzależnione jest od ilości uzyskanych przez Uczestnika punktów w trakcie Programu i prawidłowego wykorzystania (wymiany) tych punktów w czasie.
 2. Po zebraniu odpowiedniej liczby punktów, Uczestnik uzyskuje prawo nabycia za 1 zł netto wybranej przez siebie Nagrody z obowiązującego w danym momencie Katalogu Nagród, który jest dostępny na platformie www.b2b.jablotech.pl. Prawo to jest realizowane samoczynnie, jeżeli Uczestnik nie chce z niego korzystać winien wyartykułować to Organizatorowi.
 3. Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 4. Nagrodami są towary opisane w obowiązującym w danym momencie Katalogu Nagród. Aktualny Katalog Nagród znajduje się na platformie internetowej www.b2b.jablotech.pl  
 5. W czasie trwania Programu Lojalnościowego wskazane w Katalogu Nagród, nagrody mogą być zastępowane przez Organizatora, wedle jego wyboru, innymi nagrodami o zbliżonych parametrach technicznych.
 6. W przypadku zamówienia przez Uczestnika nagrody, której nakład został wyczerpany, zostanie on poproszony o wybór innej nagrody.
 7. Stan ilości punktów uzyskanych przez Uczestnika jest pomniejszany o wartość punktową zamówionych przez niego nagród.
 8. Nagroda zostanie przesłana po weryfikacji Kontrahenta. W przypadku zaległości w płatnościach Organizator ma prawo do wstrzymania wydania nagrody, oraz skasowania zebranych punktów w Programie Lojalnościowym.
 9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani prawo do żądania ich ekwiwalentu pieniężnego.
 10. Uczestnik nie ma możliwości zmiany zamówionej nagrody po przyjęciu jej zamówienia do realizacji oraz nie ma prawa oddania dostarczonej nagrody, jeśli jest ona zgodna z zamówieniem.

 

7. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA NAGRODY PROGRAMU

 

 1. Zamówienia nagrody należy składać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na platformie www.b2b.jablotech.pl, lub na adres mailowy Organizatora: biuro@jablotech.pl .
 2. W zamówieniu nagrody Uczestnik Programu powinien wskazać:
  • swój Indywidualny Numer Uczestnika Programu (adres email, który jest loginem na platformie www.b2b.jablotech.pl)
  • nr katalogowy nagrody, ilość sztuk, rozmiar ubrań
  • imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny, na jaki należy dostarczyć Nagrodę Programu

 

8. REALIZOWANIE ZAMÓWIEŃ NA NAGRODY PROGRAMU

 

 1. Zamówiona Nagroda Programu zostanie dostarczona Uczestnikowi pocztą kurierską lub przez przedstawiciela Organizatora Programu w ciągu 30 dni od daty otrzymania Zamówienia na Nagrody Programu pod warunkiem zgromadzenia przez Uczestnika odpowiedniej ilości Punktów oraz dostępności zamówionej nagrody na stanie magazynowym.
 2. Uczestnik Programu uprawniony do odebrania Nagrody Programu lub osoba działająca w jego imieniu zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera.
 3. Koszty dostarczenia Nagrody Programu pokrywa Organizator Programu.
 4. Nagrody są dostarczane na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika w wypełnionym formularzu zamówienia nagrody. W przypadku dwukrotnego bezskutecznego awizo, gdy nagroda nie zostanie odebrana lub nieprawidłowy adres uniemożliwia jej skuteczne dostarczenie, wraca ona do Organizatora. W takim przypadku kolejna wysyłka następuje po uzgodnieniu z Uczestnikiem i na jego koszt. Jeśli Uczestnik odmówi przyjęcia przesyłki, Punkty nie wracają na jego konto.

 

9. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (Jablotech Arkadiusz Bołoz, Poznań 61-695, ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 14) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@jablotech.pl z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy”.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 10. RĘKOJMIA I GWARANCJA

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości Nagrody Programu dostarczanej do Uczestników ponosi producent Nagrody Programu.

 

11. ZMIANA DANYCH UCZESTNIKA PROGRAMU

 

Zmiany danych Uczestnika Programu mające wpływ na jego uczestnictwo w Programie (a w szczególności zmiana adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, wykreślenie z rejestru działalności gospodarczej) powinny być zgłaszane przez Uczestnika do Organizatora Programu w formie pisemnej w terminie 14 dni od zaistnienia takiej zmiany na adres: Jablotech Arkadiusz Bołoz, Poznań 61-695, ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 14.

 

12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail: arek@jablotech.pl
 5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Jablotech Arkadiusz Bołoz, obsługujących systemy informatyczne.
 6. Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
 7. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres: arek@jablotech.pl - cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych
 8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

13. ZMIANY W REGULAMINIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie bez podania przyczyn.
 2. O zmianie Regulaminu Organizator Programu poinformuje na platformie www.b2b.jablotech.pl 
 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik ma prawo w ciągu 14 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia Programu wykorzystać punkty zarejestrowane na swoim Koncie Uczestnika Programu.
 4. Po upływie terminu określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu Konta Uczestników Programu zostaną zamknięte, a niewykorzystane punkty zostaną anulowane.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2023 roku.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

15. ZASTOSOWANIE KODEKSU CYWILNEGO

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.