biuro@jablotech.pl  +48 571 510 667+48 502 078 703+48 500 117 611
  Rejestracja     Logowanie

Odstąpienie od umowy

 

Miasto: ___________, dnia: __________ r.

Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:

Imię i nazwisko: ________________

Adres: ________________

E-mail: ________________

Tel: ________________

Przedsiębiorca:

Nazwa: Jablotech Arkadiusz Bołoz

Adres: Gen Stefana Grota Roweckiego 14, 61-695 Poznań

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

OD UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCEJ DO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI RZECZY

 

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:

"Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35."

 

informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej na:

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie: _________________________________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: _________________________.

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

__________________

(własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)